Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van CS Digital Support. Door afname van diensten van CS Digital Support, verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. CS Digital Support behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. 

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CS Digital Support een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
Offerte: Onder de definitie van een offerte wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: een voorstel, overeenkomst of prijsopgave. Het betreft elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van CS Digital Support. 

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door CS Digital Support gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door CS Digital Support verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een offerte met CS Digital Support, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van CS Digital Support en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CS Digital Support opgenomen wordt. 

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes, prijsopgaves en voorstellen door CS Digital Support zijn geheel vrijblijvend.
2. Het ondertekenen van een door CS Digital Support uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met CS Digital Support.
3. Het schriftelijk toezeggen door middel van een akkoord op een e-mail met een bijgevoegde offerte, wordt tevens gezien als een ondertekende overeenkomst tussen CS Digtal Support en opdrachtgever.
4. Offertes, prijsopgaven voorstellen door CS Digital Support blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CS Digital Support. Facturering geschiedt op basis van de offerte.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CS Digital Support zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht CS Digital Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. CS Digital Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CS Digital Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CS Digital Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CS Digital Support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CS Digital Support zijn verstrekt, heeft CS Digital Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. CS Digital Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CS Digital Support is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CS Digital Support kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CS Digital Support de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door CS Digital Support of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart CS Digital Support voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het leveren van Online Marketing diensten door CS Digital Support voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd of wordt beschouwd als een maandelijks abbonement. De duur wordt schriftelijk vermeld in de offerte.
2. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd afgesproken voor de desbestreffende dienst.
3. Maand abonnementen zoals WordPress onderhoud, kunnen maandelijks worden opgezegd met ingang van de eerst volgende maand. De facturatie van maand abonnementen vindt ieder kwartaal plaats.
4. CS Digital Support heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door CS Digital Support onderhouden worden.
5. CS Digital Support heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CS Digital Support gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
6. CS Digital Support heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. CS Digital Support gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met de overeengekomen diensten.
2. Mocht CS Digital Support onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan CS Digital Support alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CS Digital Support een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

1. CS Digital Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CS Digital Support als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CS Digital Support alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en CS Digital Support geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CS Digital Support tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door CS Digital Support minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en CS Digital Support is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door CS Digital Support het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. In genoemde gevallen behoudt CS Digital Support zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan CS Digital Support.
4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door CS Digital Support een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering CS Digital Support hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien CS Digital Support abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal CS Digital Support het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens CS Digital Support heeft voldaan.

10. Copyright

1. Het eigendom van door CS Digital Support verstrekte ideeën, design, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij CS Digital Support, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CS Digital Support hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CS Digital Support gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
2. CS Digital Support behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Al het door CS Digital Support vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CS Digital Support niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

1. CS Digital Support is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. CS Digital Support is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. CS Digital Support is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website of op Social Media van de opdrachtgever is aangebracht.
3. CS Digital Support is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.
4. In het geval dat CS Digital Support een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd voor enkel de diensten geleverd door opdrachtnemer zelf.
5. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CS Digital Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.
8. CS Digital Support is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door ingehuurde derden zijn veroorzaakt.
9. Opdrachtgever vrijwaart CS Digital Support tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CS Digital Support geleverde diensten en goederen.

12. Buitengebruikstelling

1. CS Digital Support heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens CS Digital Support niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CS Digital Support zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van CS Digital Support kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door CS Digital Support gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. CS Digital Support noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten binnen 5 werkdagen na het afronden van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan CS Digital Support.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. CS Digital Support behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

1. CS Digital Support zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CS Digital Support.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. CS Digital Support zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. CS Digital Support is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CS Digital Support en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door CS Digital Support met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van CS Digital Support beslissend.

18. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van CS Digital Support tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.